Larisa Tuptsokova

VI Международная научная сессия ЧКЦ

Адыгэ культурэм Игупчэ ия VI Дунэе ш1эныгъэ сессие  Адыгэ-хъурцэ гуманитар ш1эныгъэхэм яупч1э шъхьа1хэр  Адыгэ ш1эныгъэлэжь ц1эры1оу, филологие ш1эныгъэхэмк1э докторэу Иуанэкъо Нурбий иш1эжь фэгъэхьыгъ  Ныбджэгъу лъап1эхэр, Адыгэ Культурэм Игупчэ ... Вся статья